Garageplatser och stadsutveckling i Göteborg

I Göteborg stad pågår ett antal stora stadsutvecklingsprojekt för bl.a Heden, Centrala Älvstaden, Avenyn och Evenemangsområdet.
I kölvattnet och till följd av dessa stadsutvecklingsprojekt så kommer ca 5 000 parkeringsplatser kommer att försvinna från dessa områden. Även stadsutvecklingsprojekten vid Södra Älvstranden med Skeppsbron, Norra Masthugget – från Järntorget till Amerikahuset har som följd att p-platser försvinner. En förutsättning för att klara av sådana ingrepp på parkeringsplatser ovan jord är att skapa utrymme under jord med fler garageplatser, framhåller Maria Stenström.

Denna utveckling med samutnyttjande av garageplatser i de centrala delarna av Göteborg är av stor vikt för ha både en hög tillgänglighet och en attraktiv stad, där ytor ovan jord används till annat är parkering och garageplatserna under jord samnyttjas så effektivt som möjligt – Maria Stenström.