Parkering Uppsala kommun

Allmänt

Boendeparkering i Uppsala

Inom Universitetsområdet, Höganäsområdet, Bellmansområdet, Fålhagen,
Luthagen och Tuna Backar.

Vem kan få tillstånd om boendeparkering?

Sökande ska vara folkbokförda i det område ansökan gäller, samt stå i bilregistret som ägare eller användare av aktuellt fordon. Fordon får ej vara avställt i bilregistret eller belagt med körförbud/användarförbud. Tillstånd kan även erhållas för tjänstefordon som används privat.

Var och när kan man ”boendeparkera”?

Tillstånd ger rätt att parkera på särskilt anvisade P-platser i ditt boendeparkeringsområde. Perioden 1 december – 31 mars är boendeparkering begränsad till högst sju dygn i följd.

Hur betalas boendeparkering?

Biljett: Avgift är 10 kronor per påbörjat dygn måndag-fredag. Betalning sker i automat vid p-plats. Biljett placeras i vindrutans nedre högra hörn och gäller endast med tillståndsdekal.

Månadskort: Avgift betalas för fyra månader (800kr) eller ett år (2200kr).
En vecka efter att inbetalning gjorts skickas månadskort per post. Månadskortet ska placeras i vindrutans nedre högra hörn och gäller enbart ihop med tillståndsdekalen. Reservation för prisändring.

Allmänna regler för boendeparkering:

Tillstånd innebär inte garanterad eller reserverad parkeringsplats.
Tillstånd gäller inte vid tillfälliga förbud (t.ex. för städning).
Tillstånd får inte överlåtas. Vid försäljning av fordonet och/eller flyttning skall parkeringstillstånd återsändas.
Vid områdes- eller fordonsbyte kan parkeringstillstånd utbytas mot nytt tillstånd. Det gamla tillståndet återsänds då tillsammans med ny ansökan.
Missbruk kan medföra indragning av tillstånd.