Parkering Göteborgs stad

Allmänt

Det finns ca 160 000 parkeringsplatser i Göteborg som kommunen ansvarar för.

Trafikkontoret i Göteborg har ca 11 000 avgiftsbelagda parkeringsplatser som finns utmed stadens gator samt 15 000 tidsreglerade platser. Göteborgs Stads Parkerings AB har hand om över 40 000 p-platser på tomtmark och i garage- och parkeringshus.

Boendeparkering

Med ett boendeparkeringstillstånd får man parkera på gatumark inom det område där man bor (folkbokförd). Syftet är att det ska underlätta att lämna sitt fordon hemma till en lägre parkeringsavgift än för andra parkerade bilar.

Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.
Gränserna för boendeparkeringsområdena är inte exakta. Även om din gata ligger i området är det inte säkert att den fastighet du bor i är behörig till boendeparkering.

Uppställning gäller högst 14 dagar i följd.
Varje boendeparkeringsområde har en unik områdesbokstav.
Tillståndet gäller endast på särskilt skyltsatta parkeringsplatser och gatusträckor inom boendeparkeringsområdet. Dessa är märkta med samma bokstav samt samma eller högre taxe-nummer som den du har beviljats. Boendeparkering med taxa 6 gäller till exempel även på platser med taxa 7, 8 och 9.
Parkering är tillåten dygnet runt vid skyltning med områdesbokstav och taxa på ”blå tilläggstavla” till exempel med texten ”Boende V5”.
Parkering är tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande dag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag om inget annat anges vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.
Om parkeringsförbud råder på platsen, till exempel för sopning vissa veckodagar, gäller inte tillståndet.

Avgift för boendeparkering

I boendeparkeringsområdena kan taxan variera mellan 4 och 9.
Du kan ansöka om boendeparkering när som helst under året. Avgifterna gäller hela månaden oavsett när under månaden du vill att ditt tillstånd ska börja gälla.

Taxa Avgift per månad inklusive moms
4 630 kronor
5 520 kronor
6 430 kronor
7 335 kronor
8 260 kronor
9 190 kronor
0 (endast miljöfordon) 0 kronor
Taxorna justeras årligen efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex

Felparkering

Trafikkontoret i Göteborg har inga egna parkeringsövervakare utan upphandlar parkeringsövervakning och det är andra företag som utför uppdraget.

Om du felparkerar på kommunens gatumark kan du få en gul parkeringsanmärkning. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på allt från 400 till 900 kronor. På tomtmark tas en så kallad kontrollavgift ut vid felparkering.