Gatuparkering

På gatumark, det vill säga längs vanliga gator, i Stockholms innerstad finns utrymme för cirka 36 500 avgiftsbelagda gatuparkeringsplatser. Majoriteten av dessa är avsedda för boende och besökare dagtid (nattetid är de flesta platser oreglerade). Resterande är reserverade endast för besökare eller för andra ändamål (t ex beskickningsbilar). Ca 12 procent av platserna påverkas av tidsbegränsade stoppförbud. Det finns flera områden
i innerstaden där den potentiella efterfrågan av gatuparkering är flera gånger större än utbudet. Inte ens en fördubbling av gatuparkeringsplatser i vissa områden skulle tillfredsställa efterfrågan. Detta indikerar att lösningen på en sådan obalans inte ligger i att skapa ett begränsat antal
nya platser på gatumark.

Dessutom finns ett antal reserverade parkeringsplatser för specifika fordonstyper (buss, motorcykel, rörelsehindrade eller lastbil).