Stockholm Parkering

Nedan är en sammanfattning om Stockholm Stads Parkerings AB:s verksamhet.

Bolagets mål och uppgifter

Stockholm Parkerings främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och minska antalet parkerade bilar genom att finansiera uppförandet av nya parkeringsanläggningar och tillse en hög beläggning i de garage Stockholm Parkering redan förfogar över.

Bolaget uppför och driver dels anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och dels anläggningar som har som uttalat syfte att enkom avlasta gatunätet.

För att stimulera användningen av miljöbilar är ambitionen att laddningsmöjligheter ska finnas i bolagets anläggningar. De bilar som är berättigade till statens så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013.

I de kommersiella garagen ska lönsamheten tillses vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt uppförandet av nya.

Historik

År 1998 fattade kommunfullmäktige i Stockholm beslut om ett stort utbyggnadsprogram för garageanläggningar i innerstaden. Totalt redovisades 17 nya anläggningar på idéstadiet i programmet. Programmet tog i första hand hänsyn till företagens, handelns och besöksnäringens behov av parkeringsplatser. Syftet var inte primärt att bygga garage för de boendes behov. Programmet innebar en kraftsamling och en tydlig signal till alla berörda i staden att aktivt medverka i planeringen för att så långt möjligt förverkliga idéerna i programmet.
Programmet har nu i princip genomförts. Vissa projekt har av olika skäl inte kunnat genomföras, andra har tillkommit.
Möjligheterna att genomföra tredimensionella fastighetsbildningar har inneburit nya och förbättrade förutsättningar för Stockholm Parkering att tillföra nya parkeringsanläggningar. Under de senaste åren har flera nya tredimensionella parkeringsanläggningar tillkommit.
Behovet av nya underjordiska garage är fortsatt stort. Stockholm utvecklas, växer och förändras. Stockholm blir en allt viktigare mötesplats för kongresser, mässor och evenemang samtidigt som turismen ökar och Stockholmsmässan har byggts ut. Två nya arenor byggs i regionen. Innerstaden förtätas och utvidgas. För närvarande planeras nya stadsdelar vid Norra Station och Norra Djurgården.
Underjordiska garage har en viktig roll i stadsförnyelsen. De bidrar till att skapa goda stads- och boendemiljöer samtidigt
som gatorna avlastas för den rörliga trafiken, vilket minskar trängselproblemen och söktrafiken.

Stockholm Parkering har alltsedan bolaget startade sin verksamhet i mitten av 1970-talet anlagt ett 25-tal egna
parkeringsanläggningar, såväl under som ovan jord. Erfarenhetsmässigt är det mycket komplicerat och därmed kostsamt att bygga en underjordisk parkeringsanläggning
i innerstaden, normalt fem - sex gånger så dyrt som ett mer traditionellt parkeringsdäck ovan jord. Detta till
följd av ofta trånga byggytor, närliggande fastigheter, grundförstärkningsåtgärder och inte sällan kablage som måste flyttas. Investeringskostnaden per bilplats i en ny,
underjordisk anläggning torde i dagsläget - medio 2010 -knappast understiga fyra - sexhundratusen kronor.
De allra fl esta parkeringsanläggningar som bolaget nu äger och driver ger positiva resultat till bolagets ekonomi,
men detta först sedan erforderliga avskrivningar gjorts under ett antal år och beläggningen och därmed
parkeringstaxorna i anläggningarna successivt har kunnat höjas. Bolaget räknar med att det i normalfallet tar i storleksordningen fyra - fem år innan en ny underjordisk anläggning
kan ge ett positivt resultat. Dessa investeringar måste således ses på lång sikt.
Några möjligheter till kortsiktiga företagsekonomiska vinster finns inte. Hittills har bolaget kunnat expandera
sin verksamhet och successivt investera i nya anläggningar av egen kraft, d v s utan kapitaltillskott från ägaren,
Stockholms Stadshus AB. Ägaren har också genom åren visat stor förståelse för bolagets ambitioner att få
behålla erforderliga investeringsmedel för byggande av nya parkeringsanläggningar.

Stockholm expanderar

Stockholms stad fortsätter att växa tillsammans med den
övriga Stockholm-Mälarregionen. År 2030 beräknas Stockholm stad ha ca en miljon invånare, länet ca 2,4 miljoner och Stockholm-Mälarregionen närmare 3,5 miljoner.
Ambitionen med stadsbyggandet är att skapa nya attraktiva, täta, miljövänliga och varierade stadsmiljöer i kransen runt innerstaden. Arbetsplatserna i Stockholms
län ökar till ca 1,2 miljoner år 2030. Antalet arbetsplatser ökar markant i innerstadens tidigare perifera delar som
Norra Djurgårdsstaden, västra Kungsholmen och Norra stationsområdet samt i viss utsträckning Årstafältet i
södra Stockholm.

En hållbar ökning av resandet ska baseras på en effektiv
användning av det begränsade gaturummet. Det kan
innebära att staden de närmaste åren behöver omdisponera
användningen av vissa gator, t ex för att prioritera
utrymme för SLs stomtrafi k/spårvägstrafi k. Bilparkering
på gatumark innebär på vissa platser ett ineffektivt användande
av det begränsade gaturummet. Genom att
ersätta sådana parkeringar med nya under mark, kan gaturummet
användas effektivare för den rörliga trafi ken.

Vad kostar detta att skapa nya parkerings- och garageplatser?

Produktionskostnaderna för en bilplats varierar inom ett
brett spann. Allt ifrån 20 000 kr för en enkel markparkering
och 150 000 kr för en ovanjordisk däcklösning och upp till kanske 600 000 kr för en underjordisk bilplats
med dåliga grundförhållanden och komplicerade förutsättningar.
Det är alltså bara i de attraktivaste områdena som en underjordisk
bilplats kan ge en rimlig förräntning.

Utnyttjande av befintliga anläggningar
Samtidigt som utbyggnaden av nya anläggningar vid
sidan av gatumarken är det viktigt att med olika åtgärder
öka utnyttjandet i de befintliga anläggningarna. Många
befintliga garage utnyttjas endast som garage med förhyrda
platser, vilket innebär att de utnyttjas förhållandevis
dåligt.
Dessa garage kan öppnas upp för allmän parkering och
med dagens passagesystem ge tillträde till nya kunder
i dessa anläggningar. Då kan dessa garage ge möjlighet
både för de som arbetar, besöker och bor i området
att utnyttja garagen. Det skall finnas möjlighet att betala
parkeringen per timme, dygn eller månad via moderna
parkeringsautomater eller via telefonparkering. Garagekoll.se:s långsiktiga vision är att bli en ledande samarbetspartner till parkeringsaktörer som vill optimera utnyttjandet av sin parkeringsanläggning