Regelverket för upplåtelse av parkering

Olika lagstiftning styr möjligheten att upplåta parkeringsplats
på gatumark respektive tomtmark.

På gatumark är kommunen huvudman för parkeringsverksamheten
vanligtvis med stöd av detaljplanen. Rätten
att ta ut parkeringsavgift är reglerat i § 2 i ”Lag
(1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för
vissa upplåtelser av offentlig plats”. Vid överträdelser av
meddelade bestämmelser kan felparkeringsavgift tas ut
med stöd av ”Lag (1976:206) om felparkeringsavgift”.

På tomtmark bestämmer markägaren själv vilka parkeringsregler
som skall gälla.

Upplåtelser, som exempelvis uthyrning av garageplats,
styrs av Jordabalkens regler om upplåtelse av nyttjanderätter.
Vid överträdelse av de parkeringsbestämmelser
som fastighetsägaren meddelat kan en kontrollavgift tas
ut med stöd av ”Lag (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering”.

För att flytta felparkerade fordon tillämpas Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129).